• Aktualności
  • Wydarzenia
  • XXXIV Walne Zgromadzenie ZBP
Wydarzenia
22.04.2021

XXXIV Walne Zgromadzenie ZBP

XXXIV Walne Zgromadzenie ZBP miało na celu dyskusję m.in. na temat głównych kierunków działań izby oraz podsumowanie aktualnej aktywności samorządu bankowego w okresie ostatniego roku. Warto podkreślić, że tegoroczne Walne Zgromadzenie ZBP podobnie jak Walne Zgromadzenie w roku ubiegłym miało szczególny charakter, mając na względzie ograniczenia i zalecenia sanitarne, obrady zostały zrealizowane w formule zdalnej.


Zgromadzeniu przewodniczył Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Przewodniczący Rady Związku. Obrady otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP. Podsumowując aktywność Związku w ostatnim roku Prezes ZBP wskazał na złożony okres i środowisko funkcjonowania sektora bankowego w minionych 12 miesiącach. Uwzględniając zarówno wpływ aspektów epidemicznych jak i makroekonomicznych na funkcjonowanie sektora bankowego  aktywność Związku wiązała się m.in. z działaniami w obszarze prawnym, regulacyjnym, wizerunkowym, płatniczym, programów publicznych, cyberbezpieczeństwa czy także w zakresie analityczno-badawczym oraz statutowej działalności gospodarczej. 

W okresie sprawozdawczym ZBP m.in. zabiegał o tworzenie lepszych warunków działania sektor bankowego na rzecz klientów w tym m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych, zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15.03.2020, zmniejszenie obciążeń z tytułu opłat na BFG i rozsądny MREL, poprawne rozliczanie strat banków z tytułu rozliczeń papierów wartościowych a także zmianę systemu dopłat do kredytów preferencyjnych. Związek Banków Polskich wskazywał także potrzebę racjonalizacji rozwiązań poprzez zmianę przepisów i interpretacji dotyczących klauzul modyfikacyjnych, w zakresie problematyki abuzywności stosowania tabel kursowych oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Związek podkreślał również konieczność wypracowania przyjaznych rozwiązań w systemie gwarancji, rozsądnych regulacji prawnych w obszarze tarcz, optymalnych warunków udziału banków w programie „Czyste powietrze”, wykorzystanie Krajowego Planu Odbudowy dla wzmocnienia systemu finansowania rozwoju oraz dogodnych warunków udziału banków w realizacji „Polityki Spójności”.  

Podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów związku - Rady Związku i Zarządu Związku z działalności ZBP w 2020 roku oraz uchwała odnosząca się do sprawozdania finansowego ZBP za 2020 rok.
Druga część obrad poświęcona została prezentacji obszaru wizerunku sektora bankowego i zrealizowanych w 2021 roku badań opinii publicznej, podsumowania pierwszej części kampanii wizerunkowej sektora bankowego oraz prezentacji raportu Komisji Etyki Bankowej. 

Związek Banków Polskich zrzesza 100 banków komercyjnych, spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych. W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 12 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego.

Szersze informacje na temat badania reputacji i wizerunku sektora bankowego oraz  programu działań Związku i apelu ws, zachowania szczególnej ostrożności w ochronie danych osobowych i przy korzystaniu z bankowości elektronicznej zostaną przedstawione na najbliższej konferencji prasowej.